photo_04-1

Vietnam

Quyen

Vietnam / Hanoi

Even in Vietnam, we eat bentos. I make myself too. I sometimes buy them at a store.

Ở Việt Nam, mọi người cũng ăn cơm hộp. Có khi là tự làm. Cũng có khi là mua ở tiệm cơm.