photo_11

Vietnam

Nghia ( 23 )

Vietnam / Ho Chi Minh

This is an old Japanese camera. With this camera, I have taken a lot of wonderful pictures.

Máy ảnh của tôi là máy ảnh cũ của Nhật. Nó cho tôi nhiều bức ảnh tuyệt vời.