photo_15-1

Vietnam

Duy ( 22 )

Vietnam / Ho Chi Minh

My friend's hobby is listening to music, so I gave them a V-Pop CD for their birthday.

Sở thích của bạn tôi là nghe nhạc. Sinh nhật bạn ấy tôi đã tặng CD nhạc trẻ Việt.