photo_18

Vietnam

Nghia ( 23 )

Vietnam / Ho Chi Minh

I bought this at a used book store. I bought it to study about Japan's old culture.

Tôi mua cuốn sách này ở tiệm sách cũ. Tôi đọc nó để tìm hiểu về Nhật Bản ngày xưa.