Topic 1 ~ 5 Review

Choose the correct option.

 • Roma-ji
 • ON
 • OFF
~アナさんが じこしょうかいを しています。~
私は アナです。 Watashi wa Ana desu.
I am Ana.
おおさか Oosaka
?  
ni
すんでいます。 sunde imasu.
I live in Osaka.
 • ni
 • de
日本の 大学 Nihon no daigaku
?  
de
れきしを 勉強しています。 rekishi o benkyoo-shite imasu.
I study history at a Japanese university.
 • ni
 • de
shuu
?  
ni
1回、日本語を 勉強しています。 ikkai, Nihongo o benkyoo-shite imasu.
I study Japanese once a week.
 • ni
 • no
学校まで でんしゃ Gakkoo made densha
?  
de
行きます。 ikimasu.
I go to school by train.
 • ni
 • de
南駅 Minami-eki
?  
de
でんしゃ densha
?  
ni
のって、東駅 notte, Higashi-eki
?  
de
でんしゃ densha
?  
o
おります。 orimasu.
I get on at Minami Station and get off at Higashi Station.
 • ni
 • de
 • ni
 • o
 • ni
 • de
 • ni
 • o
日本語 Nihongo
?  
wa
はつおん hatsuon
?  
ga
かんたんです。 kantan desu.
Pronunciation is easy in Japanese.
 • wa
 • o
 • ga
 • no
でも、もじを 書く Demo, moji o kaku
?  
no
が むずかしいです。 ga muzukashii desu.
But, it's difficult to write the characters.
 • no
 • o
学校 Gakkoo
?  
no
ato
?  
de
、ごはんを 食べます。 , gohan o tabemasu.
After school, I eat a meal.
 • ga
 • no
 • ni
 • de
学校の ちかくに、レストラン Gakkoo no chikaku ni, resutoran
?  
ya
いざかや izakaya
?  
ga
多いです。 ooi desu.
There are many restaurants and Japanese pubs near the school.
 • to
 • ya
 • ga
 • ya