Watch the video and please choose the correct option.

  • Roma-ji
  • ON
  • OFF
Self-introductions at the international exchange group.
マリーナ: Mariina :
おしごとは 何ですか。 Oshigoto wa nan desu ka.
What's your job?
秋川: Akikawa :
テレビで レポーターを しています。 Terebi de repootaa o shite imasu.
I'm a TV reporter.
アントニオ: Antonio :
?  
休みの Yasumi no
とき、何を しますか。 toki, nani o shimasu ka.
What do you do in your free time?
  • 休みの Yasumi no
  • 休み Yasumi
秋川: Akikawa :
そうですね。 Soo desu ne. えいがを Eega o
?  
見ます mimasu
.
Well… I watch movies.
とくに、コメディーえいがが 好きです。 Tokuni, komedhii-eega ga suki desu.
I really like comedy movies.
  • 見ます mimasu
  • 見ることです miru koto desu
アントニオ: Antonio :
へえ。 Hee.
Is that so…
Self-introductions at the international exchange group.
秋川: Akikawa :
しゅみは 何ですか。 Shumi wa nan desu ka.
What's your hobby?
あなた: Anata :
スポーツを Supootsu o
?  
することです suru koto desu
.
I like playing sports.
とくに、テニスが 好きです。 Tokuni, tenisu ga sukidesu.
I especially like tennis.
  • します shimasu
  • することです suru koto desu
秋川: Akikawa :
へえ、そうですか。 Hee, soo desu ka.
Oh, really?
マリーナ: Mariina :
何語が できますか。 Nanigo ga dekimasu ka.
What languages can you speak?
あなた: Anata :
私は 日本語と 英語が できます。 Watashi wa Nihongo to Eego ga dekimasu.
I can speak Japanese and English.
マリーナ: Mariina :
へえ、そうですか。 Hee, soo desu ka.
Is that so…